I. WSTĘP

 • 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego: “SZPIEGOSTWO.COM”.
 • 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu oraz Umowy. Z powyższymi dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej “SZPIEGOSTWO.COM”.
 • 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  • a) kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  • b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
  • c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926);
  • d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
  • e) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane przez Sprzedawcę są wyrobami nowymi.
  • a) Sprzedawca: podmiot gospodarczy pod nazwą (“SZPIEGOSTWO.COM i poznasz prawdę”, NIP: 554-212-74-78, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 10). właściciel serwisu internetowego www.szpiegostwo.com, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron.
  • b) Sklep: serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym  www.szpiegostwo.com, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
  • c) Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, dokonująca zakupu towarów w Sklepie. W przypadku osób fizycznych Użytkownikami nie mogą być osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych. Ważność umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.
  • d) Czas realizacji Zamówienia: okres czasu, w którym Sklep zrealizuje Zamówienie Użytkownika.
  • e) Zamówienie: czynność polegająca wybraniu właściwych towarów („Twój Koszyk”) oraz wypełnieniu elektronicznego „Formularza zamówienia”, w wyniku której, po dokonaniu płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość. Wybór towarów, cenę oraz koszt dostawy Sprzedawca potwierdza przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  • f) Płatność: czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 • 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • 3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część umowy, zostały z Użytkownikiem uzgodnione indywidualnie a ich treść jest jednoznaczna dla użytkownika.
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 • 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia na stronach serwisu internetowego Sklepu treści niezgodnych z prawem komentarze Użytkowników dotyczące towarów mogą być moderowane przez Sprzedawcę przed ich publikacją.
 • 6. Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy przedsiębiorców zamieszczone w serwisie internetowym Sklepu, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże przedsiębiorców.
 • 7. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej .

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ.

 • 1. Użytkownik dokonuje zakupu towarów, wyboru formy doręczenia oraz płatności korzystając z „Twojego Koszyka” lub składa Zamówienie telefonicznie.
 • 2. Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z „Twojego Koszyka” jest:
  • a) akceptacja niniejszego Regulaminu,
  • b) wypełnienie „Formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu.
 • 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie telefonicznie, jeżeli uprzednio zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie.
 • 4. Użytkownik może wypełnić „Formularz zamówienia”:
  • a) bezpośrednio na stronach serwisu internetowego Sklepu, bez konieczności zakładania konta; lub
  • b) logując się na swoje konto.
 • 5. W celu złożenia konta, pozwalającego na składanie Zamówień, stałego monitorowania jego statusu oraz historii zamówień, Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala hasło. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do administrowania Sklepem
 • 6. Po zakończonej rejestracji Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez Użytkownika hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie się do niego logował
 • 7. W „Formularzu zamówienia” Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 • 8. Użytkownik poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” składa oświadczenie, że:
  • a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
  • b) zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatność
 • 9. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia”, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Zamówienia wraz z jego szczegółami.
 • 10. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia”. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Użytkownika.
 • 11. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w „Formularzu zamówienia” w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do wglądu do zgromadzonych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje  poprzez złożenie oświadczenia woli, które Użytkownik przesyła na adres Sprzedawcy sklep@szpiegostwo.com.
 • 12. Po wypełnieniu „Formularza zamówienia” Użytkownik ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 13. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.

IV. PŁATNOŚĆ. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 • 1. Za zamówione towary Użytkownik może dokonać Płatności w następujących formach:
  • a) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy; lub
  • b) płatności online – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń; lub
  • c) gotówką – w momencie odbioru przesyłki lub w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 • 2. Płatności online kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeń Dotpay.
 • 3. W celu dokonania Płatności, o której mowa w ust. 1 pkt. b, Użytkownik wybiera internetowy serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Wybór internetowego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu..
 • 4. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • 5. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. ust. 1 pkt. a i b, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji.
 • 6. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia  wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b,w tym wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
 • 7. Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. Jeżeli Użytkownik zamówił kilka towarów, których Czas realizacji jest różny, czas realizacji każdego z nich nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 • 8. Czas realizacji Zamówienia liczy się od następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4.
 • 9. Wszystkie ceny podawane na stronach serwisu internetowego Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • 10. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przy czym w przypadku zmiany ceny Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
 • 11. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie serwisu internetowego Sklepu oraz podawany jest przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
 • 12. Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy InPost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik może także osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedawcy.
 • 13. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia”.
 • 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki:
  • a) niezwłocznie po wręczeniu – w przypadku dokonania płatności w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b;
  • b) po uiszczeniu opłaty – w przypadku wyboru formy płatności gotówką, o której mowa w ust. 1 pkt. c.
 • 15. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest zaznaczeniem w „Formularzu zamówień” opcji „faktura”.
 • 16. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

V. REKLAMACJE.

 • 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na piśmie w terminie 30 dni od dnia wydania towaru.
 • 2. Użytkownicy nie będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 • 3. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Za niezgodność towaru z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
 • 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 • 5. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 • 6. Jeżeli naprawa albo wymiana towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu opisanemu w pkt. 4 w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 • 7. Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt. V, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

VI. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW.

 • 1. Serwis internetowy Sklepu udostępnia swoim Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy na temat związany z użytkowaniem towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 • 2. Zamieszczanie opinii na stronach serwisu internetowego Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.
 • 3. Użytkownik publikuje swoje opinie lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 • 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.
 • 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 • 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 – 5, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych publikacji bez ostrzeżenia Użytkownika.
 • 7. Warunkiem zamieszczania opinii jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie elektronicznego formularza.
 • 8. W formularzu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do administrowania forum przez Sprzedawcę, a w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • 9. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamieszczania opinii. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy.
 • 10. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres elektroniczny informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika korzystającego z towaru, prowadzące do skutków, które wykraczają poza środki sterowania ryzykiem przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora, rozumiane jako technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione środki, które Sprzedawca, producent lub dystrybutor może zastosować w celu ograniczenia dotkliwości potencjalnej szkody lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
 • 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania Użytkownika lub osobę posługującą się towarem zakupionym w Sklepie skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta towaru lub oczekiwany przez Użytkownika.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.szpiegostwo.com. Zmiana regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Użytkowników po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu każdy z Użytkowników ma prawo odstąpić, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
 • 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *